अथ कीलकम्‌

अथ कीलकम्‌

Hello Friends  Today we are going to tell you अथ कीलकम्‌ so friends read and share it if you like अथ कीलकम्‌ अथ कीलकम्‌  अथ कीलकम्‌ अथ कीलकम्‌ विनियोग ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्री महासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ॐ इस कील मन्त्र के शिव ऋषि हैं, अनुष्टुप् छन्द है, श्री महासरस्वती देवता … Read more