अथ देव्याः कवचम्

अथ देव्याः कवचम्

Hello  Friends  Today we are going to tell you  अथ देव्याः कवचम् so friends read and share it  if you like  …अथ देव्याः कवचम्   अथ देव्याः कवचम्‌ अथ देव्याः कवचम् विनियोग ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, चामुण्डा देवता, अंगन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम्‌, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ॥ ॐ नमश्चण्डिकायै॥ ॐ चण्डिका देवी को … Read more