आरती ॐ जय अम्बे गौरी

आरती ॐ जय अम्बे गौरी

Hello Friends  Today we are going to tell you  आरती ॐ जय अम्बे गौरी so friends read and share it  आरती ॐ जय अम्बे गौरी आरती ॐ जय अम्बे गौरी आरती ॐ जय अम्बे गौरी ॐ जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ॥ तुमको निशदिन ध्यावत, हरी ब्रह्मा शिवरी ॥१॥ ॥ ॐ जय अम्बे … Read more