श्री दुर्गा सप्तशती  – नवमोऽध्यायः

श्री दुर्गा सप्तशती  - नवमोऽध्यायः

Hello Friends , Today we are going to tell you श्री दुर्गा सप्तशती  – नवमोऽध्यायः  so friends read and share it more ..   श्री दुर्गा सप्तशती  – नवमोऽध्यायः निशुम्भ-वध ॥ध्यानम्॥ ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र- मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि॥ मैं अर्धनारीश्वर के श्रीविग्रह की निरन्तर शरण लेता हूँ । उसका वर्ण बंधूक पुष्प … Read more