श्री दुर्गा सप्तशती  -दशमोऽध्यायः

श्री दुर्गा सप्तशती - दशमोऽध्यायः

Hello Friends  Today we are going to tell you  about श्री दुर्गा सप्तशती  –दशमोऽध्यायः  so friends read and share it श्री दुर्गा सप्तशती  –दशमोऽध्यायः   श्री दुर्गा सप्तशती  –दशमोऽध्यायः शुम्भ-वध ॥ध्यानम्॥ ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि- नेत्रां धनुश्शरयुताङ्‌कुशपाशशूलम्। रम्यैर्भुजैश्चर दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वभरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्॥ मैं मस्तक पर अर्धचन्द्र धारण करनेवाली शिवशक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदयमें चिन्तन … Read more