ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्

ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्

Hello Friends Today we are going to tell you  ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् so friends read and share it if you like  ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् ….. ॥ श्री दुर्गा सप्तशती ॥ ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् ॥ श्री दुर्गा सप्तशती ॥ ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् ॥विनियोगः॥ ॐ अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः, सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ॠचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः।* … Read more