ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् Archives - ENGLISH BY RAGHVENDRA SIR

ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्

ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्

Hello Friends Today we are going to tell you  ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् so friends read and share it if you like  ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् ….. ॥ श्री दुर्गा सप्तशती ॥ ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् ॥ श्री दुर्गा सप्तशती ॥ ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम् ॥विनियोगः॥ ॐ अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः, सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ॠचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः।* … Read more