श्री दुर्गा सप्तशती – अष्टमोऽध्यायः

श्री दुर्गा सप्तशती - अष्टमोऽध्यायः

Hello  Friends , Today we are going to tell you  about  श्री दुर्गा सप्तशती – अष्टमोऽध्यायः so friends read and share it  more ..   श्री दुर्गा सप्तशती – अष्टमोऽध्यायः रक्तबीज-वध ॥ध्यानम्॥ ॐ अरुणां करुणातरङ्‌गिताक्षीं धृतपाशाङ्‌कुशबाणचापहस्ताम्। अणिमादिभिरावृतां मयूखै- रहमित्येव विभावये भवानीम्॥ मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ । उनके शरीर … Read more