अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्

अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्

Hello Friends  Today we are going to tell you  अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्  so friends read and share  it more if you like  अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्   अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम् विनियोग ॐ रात्रीत्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः, रात्रिर्देवता, गायत्री छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः। ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः। विश्वार अधि श्रियोऽधित॥१॥ महत्तत्वादिरूप व्यापक इन्द्रियों से … Read more