अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्

अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्

Hello Friends Today we are going to tell you  अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम् so friends read and share it  if you like  अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्   अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥१॥ रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरुपिण्यै सुखायै सततं नमः॥२॥ कल्याण्यै प्रणतां … Read more