अथ अर्गला स्तोत्रम्‌ Archives - ENGLISH BY RAGHVENDRA SIR

अथ अर्गला स्तोत्रम्‌

अथ अर्गला स्तोत्रम्

Hello Friends   Today we are going to tell you अथ अर्गला स्तोत्रम्‌ so friends read and share it if you like  अथ अर्गला स्तोत्रम्‌ अथ अर्गला स्तोत्रम्‌ अथ अर्गला स्तोत्रम्‌ विनियोग –  ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ॐ इस अर्गलास्तोत्र मंत्र के विष्णु ऋषि हैं, अनुष्टुप् छन्द है, श्री … Read more